Fondsen

Genealogen verzamelen in hun leven vaak een uitgebreide hoeveelheid documenten met betrekking tot hun familiegeschiedenis en de geschiedenis van aanverwante families. Deze verzamelingen kunnen als gift of nalatenschap een plaats krijgen in het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis. Het geheel krijgt de naam van de schenker of overledene, wordt ontsloten door onze vrijwilligers en wordt ter beschikking gesteld van het brede publiek.

Onderstaande lijst is niet exhaustief:

Fonds Borremans

Herkomst: Gift van de heer Louis Borremans, ere-ambassadeur van België
Grootte: ca. 53 cm, 11.000 fichen en 15 dossiers
Inhoud & streek: De gegevens situeren zich in alle Belgische provincies, in Nederland, Frankrijk en Engeland. Deze gegevens vindt men terug op fichen. In dossiers vindt men aardig wat genealogisch materiaal uit de streek van Aarschot, Corswarem, Hoegaarden, Leuven, Montenaken, Oorbeek, Opvelp, Tienen en Zittert-Lummen. Families die uitgebreid aan bod komen: Borremans, Braes, Meulemans, Reyns, Heeren, Leys, Scroets enz.
Bewerkt door: Vera Cools

Fonds Crappé-Van Severen

Oorsprong: Robert Crappé was gedurende tientallen jaren koster en bankier te Oedelem. Naast zijn drukke bezigheden had hij een grote hobby: heemkunde en de plaatselijke geschiedenis van Oedelem en Knesselare. Robert Crappé was immers een telg uit de Stroobandt-stam, een Oedelemse familie met een zeer rijke culturele achtergrond. Toen zijn weduwe, Antoinette Van Severen, in de zomer van 2000 overleed dreigde zijn volledig archief verloren te gaan. In september 2001 werd het te Damme geveild en aangekocht door Nikolay Holthoff. Deze stond Familiekunde Vlaanderen toe het archief van Robert Crappé te kopiëren, zodat dit archief nu voor iedereen toegankelijk werd.
Inhoud: Het fonds bevat gegevens uit Oedelem en enkele aangrenzende dorpen: Beernem, Oostkamp, Sint Joris ten Distel en Sijsele. Deze zijn verzameld in 16 fardes. De index bevat 18.275 referenties en is te raadplegen in de leeszaal (draaitorens) en op de databank CAD. Bijzonder te vermelden zijn een kadasterkaart en een inwonerslijst van Oedelem.
Bewerkt door: Hugo Deleye en Marc Van Acker

Fonds Claes

Herkomst: Schenking van de familie Claes en aanverwanten
Grootte: ca. 24 cm
Inhoud & streek: Genealogische schetsen families Claes, Segers, Kremer, Van Lancker, Van Hissenhoven en Hoefnagels. Waardevol klein familie­archief bestaande uit documenten van 16e tot 19e eeuw van voornoemde families, uit de streek Antwerpen. Inventaris, namenindex en omschrijving van elk familiedocument ter beschikking in de leeszaal.
Bewerkt door: Oscar Van Geem

Fonds De Bie

Herkomst: Gift van De Bie-Fimmers
Grootte: 2 bakken met gezinsfichen
Inhoud & streek: Verzameling doodsbrieven familie De Bie en aanverwanten. Afschriften van oude akten, meestal notarieel. Situeert zich in Kapellen, Ekeren, Oorderen, Stabroek, Merksem, Antwerpen, ‘s Gravenwezel, Wilmarsdonk, Woensdrecht, Boechout, Loenhout...
Bewerkt door: Rita De Bie-De Laet

Fonds Dom

Herkomst: de heer + Theo Dom, dr. in de rechten, notaris
Grootte: ca. 62 cm
Inhoud & streek: Het betreft vooral de families Dom uit de streek van Kontich, Duffel, Berlaar, Koningshooikt, Lier. Aandacht is ook besteed aan een stam Dom uit het Waasland. Veel zorgvuldig opgestelde kwartierstaten, afstammingen, persoonlijke akten, trouwboekjes, notariële akten, testamen­ten, staten van goed enz. maken van dit Fonds een belangrijke bron; niet alleen voor naamdragers Dom, maar ook voor aanver­wanten.
Naast grondige bewerkingen van families - Dom, De Bruyne, Dierckx, Vanderveeken, Jansen, omvat dit Fonds enkele honder­den gezinsfiches van gezinnen, waarvan de man of de vrouw de naam Dom draagt. Dit fonds beperkt zich niet tot genealogische gegevens, maar geeft ook een kijk op de familie zelf vanuit bepaalde dossiers bv. het wel en wee van de oorlogsschade, de belangrijke erfenis Vanderveeken, het in vraag stellen van het testament Ernest Dom, kadastrale legger met bijhorende plannen (Poppel-Turnhout), een uitgetekend verantwoord familiewapen Dom. Inventaris en namenindex ter beschikking in de leeszaal.
Bewerkt door: Dora De Wilde-Kennivé.

Fonds Houben

Herkomst: François Gilbert Houben uit Merksem schonk bij legaat zijn genealogische documentatie aan Familiekunde Vlaanderen
Grootte: ca 38 cm, 820 pagina’s
Inhoud & streek: Limburg: Graafschap Rekem - Boorsem - Kotem. Index: 4859 referenties, te raadplegen in de leeszaal. Het fonds bestaat uit twaalf kaften: De kaften 1 tot en met 5 bevatten de beredeneerde kwartierstaat van F.G. Houben. Ze vormen tezamen een zeer goed gedocumenteerd geheel met kopieën van de akten. Ook de aan de situatie van elk gezin en hun leefwereld is de nodige aandacht besteed. Een greep uit enkele veelvoorkomende namen : Aelberts, Aelbers, Beckers, Claessens, Gerits, Kessen, Pelssers, Penders, Thijssens, Thijskens en Van Mulcken. De andere kaften bevatten werkdocumenten, verslagen van bepaalde opzoekingen en persoonlijke notities. Bijzonder waardevol is de beschrijving van testamenten, overeenkomsten en supplieken verleden voor de pastores Thoelen, Clockegieter en Perillyeux. Het testamentenboek van Boorsem - Rijksarchief Hasselt, Fonds Notariaat nr. 535 - is volledig gekopieerd en soms voorzien van een commentaar.
Bewerkt door: Hugo Deleye

Fonds Kempenaers

Herkomst: gift van Marcel Kempenaers
Grootte: 1,50 meter – 22 mappen
Inhoud & streek:

 • Uitgebreide genealogie van verschillende families met de naam Kempenaers, gestoffeerd met kopies van akten, bidprentjes en overlijdensberichten. Voornamelijk de streek van Noorderwijk, Herenthout en Lier
 • Parenteel van Victor Dumoulin, °1877 Verviers
 • Uitgewerkte stamboom van de familie Heye, vertrekkende van Joannes Hye °1312
 • Parenteel Gielens
 • Parenteel Baltazar Lemiére

Bewerkt door: Flor D’Handschotter

Index fonds Kempenaers

Fonds Perreau de Pinninck

Herkomst: de heer Oscar Perreau de Pinninck
Grootte: ca 40 cm
Inhoud & streek: Dit fonds omvat vijf omvangrijke dossiers:

 • 133 kwartierstaten betreffende het voorgeslacht langs va­derszijde van de heer Oscar Perreau de Pinninck. Daarbijhorend nota's, foto's en genealogische artikelen.
 • De kwartierstaten langs moederszijde: de Noldenhauerr's.
 • Heel wat interessante artikelen, die een licht werpen op sommige personen uit deze familie's o.a. le Cid, Lotte Buuf (de geliefde van Goethe), de bisschop van Baden, de heerlijk­heden Heede en Scharpenberg, het Pinninckhuis te Deventer.
 • De Maastrichtse familie Lenaerts; het document van nobele afstamming van Perreau de Pinninck en Noldenhauer; de Tonger­se biografie Perreau.
 • Collectie genealogische bladen 1981/1997: "Emsländische und Bertheimer Familienforschung" met indexen.

Deze adellijke families gaan terug tot voorbij de middeleeu­wen. Inventaris en namenindex ter beschikking in de leeszaal.
Bewerkt door: Dora De Wilde-Kennivé

Fonds Saint Jean-François Régis

Herkomst: geschonken door het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen
Grootte: periode 1867-1920, 600 archiefdozen - 110 lopende meter
Inhoud & streek: Dit Fonds, -periode 19e eeuw- omvat:

 • dossiers betreffende kerkelijke en burgerlijke huwelijken, die aangevraagd of gesloten werden in de kerken van Brussel en aanpalende parochies. De trouwers kwamen uit alle streken van België, in grote mate ook uit Frankrijk; verder uit Nederland, Groot-Hertogdom-Luxemburg, Duitsland en Engeland. Voor bruid en bruidegom vindt u al hun genealogische gegevens: geboorteplaats en -datum, beroep, adres, hun afstamming (soms tot twee generaties), parochie van doopsel en vormsel, geboor­tedata natuur­lijke kinderen, overlijdensdata van ouders enz. Voor de brui­de­gom ook de militiegegevens in de meeste geval­len; en vooral datum en plaats van huwelijk.
 • documenten: soms vindt men er geen documenten in, maar sommige dossiers bevatten meer dan een tiental documenten, o.a. getuigschrift huisvesting, militie, niet-verzet door de ou­ders, geboorteakte natuurlijk kind, overlijdensakte vorige echtgenoot of echtgenote, overlijdensakte ouders, notariële akten enz. Interes­sant is de briefwisseling, die dikwijls een kijk geeft op de spanningen in een familie.

Historiek fonds Saint Jean-François Régis: zie Vlaamse Stam, oktober 1997, door Walter Swinnen. Zie ook Vlaamse Stam, juni 2000, een artikel van François Haverals en Marcel De Wilde.
Bewerkt door: Deleye Hugo, De Wilde-Kennivé Dora, De Wilde Marcel, Haverals François, Moury Eric, Schilders Marthe.

Index fonds Saint Jean-François Régis

Fonds Saenen

Herkomst: schenking van mevrouw Saenen na overlijden van haar echtgenoot
Grootte: ca. 6 meter
Inhoud & streek: Het fonds omvat 52 kaften en 4 dozen met 160 mappen, goed voor meer dan 15.000 bladzijden of te wel 8.500 namen. De kaften bevatten de gezinsfiches uit 391 gemeenten in België. De mappen bevatten allerlei documenten betreffende de behandelde families. Daarnaast komen er ook nog plaatsen uit Amerika, Argentinië, Congo-Brazzaville, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Sardinië aan bod. Op dit omvangrijk fonds werd een inhoudstafel en een index gemaakt, beide te raadplegen in de leeszaal van het centrum te Merksem.
Bewerkt door: Maria Roosemeyer

Fonds Schuermans

Herkomst: in 1984 geschonken door mevrouw weduwe Schuermans
Grootte: ca 170 cm
Inhoud & streek: Deze verzameling bestaat uit mappen en dossiers, elk op een bepaalde familienaam: Daems, Grieten, Schoeters, Schuermans, Seeuws, Vandeweyer, Van Wezemaal, Veragten,
Vreys, Willems. Buiten de gezinsbladen met genealogische gegevens, bevatten sommige mappen ook nog omslagen met losse nota's; evenals tabellen -gekopiëerd of handgeschreven- van de originele klappers uit de parochies, waar de families geves­tigd waren. De volgende parochies vinden we in de verzameling: Balen, Beringen, Beverlo, Eindhout, Geel, Helchteren, Heusden, Koer­sel, Kwaadmechelen, Linkhout, Lummen, Meerhout, Olmen, Oost­ham, Tessenderlo, Veerle, Westerlo, Zichem, Zolder, Zonhoven. Inventaris en namenindex ter beschikking in de leeszaal.
Bewerkt door: Georges Johnson

Fonds 't Jolle

Herkomst: schenking van familie ’t Jolle na overlijden van Maurice ’t Jolle
Grootte: 5777 bidprentjes
Inhoud & streek: Het Fonds ’t Jolle bevat oude, soms zelfs zeer oude, en speciale bidprentjes. Vele komen uit het Antwerpse, maar er zitten er van heel Vlaanderen tussen. Een groot deel van de collectie betreft priesters, geestelijken en begijntjes.
Bewerkt door: Hilde De Boeck, Rina Havelaerts en Robert Huybrechts

Index fonds 't Jolle

Fonds Van Cuyck

Herkomst: de heer Marcel Van Cuyck (°Antwerpen 17.11.1920 +Merksem 3.9.1995), ere-ontvanger Ministerie van Financiën
Grootte:: ca. 32 cm
Inhoud & streek: Dit fonds omvat doodsprentjes, doodsbrieven en krantenknip­sels van 21 families: Van Cuyck en aanverwanten. Daarbij 42 stambo­men, 95 gezinsbladen, een apart dossier over de familie Van Cuyck uit Antwerpen, een massa genealogische nota's meest­al uit de streek van de Antwerpse provincie, maar eveneens uit Neder­land. Belangrijk zijn de kopieën van huwelijkscontracten, trouwboek­jes, geboorteakten, schepenakten (Kalmthout). Er is een verzameling foto's van de families Clement, Rymenants, Stoops, Van Cuyck en Wouters. Van deze families noteren we als "Preciosa" origi­nele trouw­boekjes, Plechtige-Communieprentje Van Cuyck, rentebrieven enz.
Bewerkt door: Dora De Wilde-Kennivé

Fonds Van Driessche

Herkomst: gift van Van Den Bosch
Grootte: ca 63 cm
Inhoud & streek: Het Fonds Van Driessche bestaat uit zes dozen vol mappen met genealogische gegevens, documenten, wapenschilden, bibliografie, teksten, losse nota's, correspondentie, enz. over de families Aercke - Uyttersprot - Van Den Bosch - Van Driessche. Volgende parochies komen aan bod: Aaigem, Aalst, Adinkerke, Baasrode, Balegem, Bernissart, Denderbelle, Erwtegem, Gent, Herdersem, Herentals, Hersele, Hofstade, Kachtem, Lebbeke, Maldegem, Mazenzele, Merendree, Moorsel, Ninove, Oordegem, Opwijk, Oudegem, Roeselare, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis-Brussel, Dendermonde, Stokkem, Tihange, Wetteren, Wichelen, Wieze, Zele en Zottegem. Per map worden de behandelde families aangeduid in het alfabetisch naamregister, te raadplegen in de leeszaal van ons centrum.
Bewerkt door: Maria Roosemeyer

Fonds Van Haecke

Alice Van Haecke (geboren Verryken op 10 januari 1925) was zéér vele jaren (sinds de jaren 70 van de vorige eeuw) medewerkster van het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis, eerst in de Wolstraat te Antwerpen en later in de Van Heybeeckstraat te Merksem. Naast haar vele werkzaamheden ten bate van onze vereniging, gaande van indexeren, ontsluiten van genealogische verzamelingen tot leeszaalvoorzitter, publiceerde zij ook haar familiegeschiedenis en startte een eigen familietijdschrift. Het tijdschrift verscheen elke drie maanden gedurende 10 jaar. Het is dan ook evident dat Alice in het bezit was van een uitgebreide documentatie over haar familie en de vele aanverwanten.

Na haar overlijden op de gezegende leeftijd van 88 jaar (22 maart 2013) besliste de familie, bij monde van dochter Lieve, de genealogische erfenis over te maken aan Familiekunde Vlaanderen en als het fonds Van Haecke te bewaren in onze bibliotheek. Onze medewerker Flor D’handschotter nam de taak op zich deze massa gegevens te schonen, te ordenen en te inventariseren. Dit resulteerde in 4,8 meter archief.

Index fonds Van Haecke

Fonds Van Tomme

Herkomst: genealogische nalatenschap van Rik Van Tomme, overleden medewerker van het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis
Grootte: ca. 1,20 m, 8 dozen
Inhoud & streek: Het fonds behandelt de familie Van Tomme, te situeren in Roeselare en omstreken.
Bewerkt door: Flor D’Handschotter

Index fonds Van Tomme

Fonds Vandyck

Herkomst: afkomstig van de vader van ons lid Vandyck Lodewijk, lidnummer 9992. Gift van laatstgenoemde.
Grootte: 27 grote kaften, 20 kleine kaften, samen 3,40 meter
Inhoud & streek: Een aantal boekwerken over kastelen in België. Verzameling van gegevens over kastelen. Alhoewel niet echt genealogisch is het fonds toch interessant omwille van de heraldische en genealogische gegevens en de figuratieve kaarten die in de beschrijving van de kasten terug te vinden is. De index omvat 1754 lijnen met vermelding van naam gemeente, naam fusiegemeente, naam kasteel, referentie naar de bibliotheek en een kolom opmerkingen.
Bewerkt door: Roel Jans

Index fonds Van Dijck op gemeentenaam


Index fonds Van Dijck op kasteelnaam

Fonds Vlieghe

Herkomst: Luc Vlieghe, Borgerhout
Grootte: ca. 54 cm, 1.600 pagina’s
Inhoud & streek: Index: 6688 referenties, te raadplegen draairek leeszaal. De auteur had blijkbaar de bedoeling alle mogelijke informatie te verzamelen over 'Vlieghe'. Deze informatie werd gebundeld per gevonden 'stam'. Voor elk van de 32 'stammen' werd een afzonderlijk dossier opgesteld. Deze dossiers zijn goed gedocumenteerd met gezinsfiches, aktes, rouwbrieven, bidprentjes en de briefwisseling met de respondenten. Het dossier over Stam 1 is zeer uitgewerkt en bevat ook kopies van enkele Staten van Goed. Voor de genealoog op zoek naar gegevens over een naamdrager 'Vlieghe' en zijn afstamming kan dit fonds een rijke informatiebron zijn.
Bewerkt door: Hugo Deleye
Inhoud:

Stam 1 Vlieghe Luc 449 pagina's
Stam 3   Vlieghe-Meynne (Nieuwpoort) 59 pagina's 
Stam 4   Vlieghe-De Bels                      26 pagina's
Stam 5   Vlieghe-Coulon                      34 pagina's
Stam 6   Vlieghe-Malfait (Brugge)            67 pagina's
Stam 7   Vlieghe-Luyckx                      20 pagina's
Stam 8   Vlieghe-Descamps (Zwijndrecht)      70 pagina's
Stam 9   Vlieghe-Van Geluwe                  67 pagina's
Stam 10   Vlieghe-Lauwers (Harelbeke)         14 pagina's
Stam 11   Vlieghe-De Wever                    81 pagina's
Stam 12   Vlieghe-Vantriest (Ronse)           31 pagina's
Stam 13   Vlieghe-Coucke                      58 pagina's
Stam 14   Vlieghe-Coeman                      44 pagina's
Stam 15   Vlieghe Alain                       56 pagina's
Stam 16   Vlieghe-Delplanque (Wattrelos)      18 pagina's
Stam 17   Vlieghe-Vercoutere                  139 pagina's
Stam 18   Vlieghe-Van Brabant (Meulebeke)     20 pagina's
Stam 19   Vlieghe-Noterman                    25 pagina's
Stam 20   Vlieghe-Cardon (Zulzeke)            47 pagina's
Stam 21   Vlieghe-Delvael (Gent)              16 pagina's
Stam 22   Vlieghe-Callebout                   23 pagina's
Stam 23   Vlieghe-Coussement                  8 pagina's
Stam 24   Vlieghe-Loncke                      pagina's 9-21
Stam 25   Vlieghe-De Mets (Kwaremont)         44 pagina's
Stam 26   Vlieghe-Vanhee                      1 pagina
Stam 27   Vlieghe-Trach‚                      1 pagina
Stam 28   Vlieghe-Seys                        3 pagina's
Stam 29   Vlieghe-Baeckelant                  6 pagina's
Stam 30   Vlieghe-Delobel                     14 pagina's
Stam 31   Vlieghe-De Waele                    13 pagina's
Stam 32   Vlieghe-Verschore                   6 pagina's
Stam 37   Diverse                             144 pagina's

Fonds Vreven

Herkomst: afkomstig van (+) Vreven Frans, lidnummer 3220. Gift vanwege de kinderen.
Grootte: Omvat 9 kaften en twee dozen met disketten, samen 0,80 meter.
Inhoud: Het fonds omvat:

 • De genealogieën Vreven, Haesevoets en Den Ruyter.
 • Omvangrijke uitgewerkte kwartierstaat met bijhorende akten, bidprentjes, doodsbrieven en foto’s
 • Te situeren in Hoeleden, Zelem, Lummen, Kaggevinne, Gent enz.

Bewerkt door: Flor D’Handschotter

Index fonds Vreven

Fonds Weyns

Herkomst: Alexander Weyns, zeer verdienstelijk genealoog, met een bijzondere belangstelling voor de Noorderkempen
Grootte: ca 85 cm
Inhoud & streek: Regio: Noorderkempen: Brecht, Loenhout, Rijkevorsel en omgeving. Aantal bladen: 780 Aantal steekkaarten: 4778. Index: 22.053 referenties. Te raadplegen draairek leeszaal. Het Fonds Weyns bestaat uit drie kaften en drie dozen met steekkaarten.

De kaften bevatten genealogieën en documentatie over verschillende families :

 • Kaft 1 : families Weyns, Jacobs, Gerardi, Van Amstel, Verdyck en aanverwanten aangevuld met fotokopieën van sommige akten
 • Kaft 2 : familie Asselberghs en aanverwanten aangevuld met fotokopieën van sommige akten
 • Kaft 3 : families Schoofs, Van Eemeren, Van Ostaeyen, en aanverwanten aangevuld met fotokopieën van sommige akten

De steekkaarten zijn verdeeld over drie dozen:

 • De dozen 1 en 2 bevatten voornamelijk notities over de schepenakten van Loenhout (1480-1794).
 • Doos 3 bevat notities over huwelijken en sponsalia (trouwbeloften) te Brecht.
 • Merkwaardig genoeg zijn deze niet gerangschikt op datum, maar wel op 'stam'.

Bewerkt door: Hugo Deleye

Fonds ‘Soldaten van Napoleon’

Herkomst: Eugeen Delelys, gewezen lid en bestuurder van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Grootte: 3,60 meter mappen en 8 meter fichebakken
Inhoud: In het leger van Napoleon Bonaparte vochten ook heel wat Belgen mee. Het centrum in Merksem beschikt over circa 45 000 gedigitaliseerde steekkaarten met gegevens over deze jongens en mannen. Daarnaast zijn er ook 40 mappen met bijkomende informatie over deze soldaten en het leger waarin zij dienden.
Bewerkt door: Patrick Cleiren en Magda Vanbrabant (digitalisering) en Luc Claus (mappen)

Fonds De Lille en De Candt

Herkomst: gift van mevrouw Dorine De Candt, afkomstig uit het archief van de familie De Lille en De Candt.
Grootte : 2 ringmappen
Inhoud & streek: de eerste map bevat 200 gedenkkaartjes van religieuzen. De map is opgedeeld in 167 priesters, waarvan 134 priesterwijdingen, 21 zilveren, 9 gouden en 3 nog hogere jubelés, en 33 kloosterzusters, waarvan 20 geloften, 9 gouden en 4 diamanten jubelés.
De tweede map bevat 149 geboortekaartjes.
De verzameling is afkomstig uit de regio Brugge en Oostende
Bewerking door Irène Van Cleemput en Hilde De Boeck.